[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by BOOKONLINE 2.0
ระบบคลังหนังสือออนไลน์
      หน้าหลักเว็บไซต์ | หนังสือแนะนำ | คู่มือ/ตำรา/วารสาร | หนังสือแบบเรียน | กระดานบอร์ดสนทนา | สำหรับผู้ดูแลระบบ | ติอต่อ
  
ค้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานโดย : ebbok42 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 10 พ.ย. 2555 ['เข้าชม 1582']
ระบบเครื่อข่าย

ระดับมัธยม
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานโดย : ebbok48 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 5 พ.ย. 2555 ['เข้าชม 1576']
การใช้งานโปรแกรมPhotoshop cs3


3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok54 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 16 ต.ค. 2555 ['เข้าชม 1552']
สำนวนไทย
สำนวนไทย
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 57 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลงานโดย : ebbok169 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 14 ต.ค. 2555 ['เข้าชม 1132']
Present Perfect Tense

Present Perfect Tense


4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานโดย : ebbok48 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 12 ต.ค. 2555 ['เข้าชม 15529']
คอมพิวเตอร์กราฟิก


3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 8 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานโดย : ebbok33 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 11 ต.ค. 2555 ['เข้าชม 602']
ตามรอยพ่อสังคมพอเพียง
-

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานโดย : ebbok44 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 4 ต.ค. 2555 ['เข้าชม 1621']
การสร้างหนังสืออิล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DesktopAuthor


4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานโดย : ebbok100 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 30 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 1048']
คลื่น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok143 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 26 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 9192']
การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีไทย
การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีไทย
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานโดย : ebbok29 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 26 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 814']
ตารางธาตุและอะตอม


4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 57 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : ทั่วๆไป
ผลงานโดย : ebbok54 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 25 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 665']
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สนองพระราชดำริโดยศึกษาพืชศึกษามะค่าแต้ ด้านราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 32 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok54 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 25 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 1165']
การเผยแพร่กาพย์ยานี ๑๑
กาพย์ยานี ๑๑ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ ลักษณะฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ แผนภูมิ ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑ กิจกรรมที่ ๑ ถึง กิจกรรมที่ ๓ และแบบทดสอบหล
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 93 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานโดย : ebbok113 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 25 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 5633']
คลื่น
คลื่น สาระกา่รเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 11 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok139 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 24 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 8078']
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผลงานโดย : ebbok184 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 17 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 604']
การวางแผนครอบครัว


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 114 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงานโดย : ebbok83 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 13 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 456']
ระบจำนวนเต็ม
จำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 25 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok140 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 12 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 7037']
ภาษาในการสื่อสาร
ภาษาในการสื่อสาร
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานโดย : ebbok37 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 10 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 714']
อาเซียนศึกษา
วิชาอาเซียนศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม ม.4-6

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 30 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok141 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 6 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 942']
แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เล่มนี้เน้นเรื่องการใช้ถ้อยคำเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องอื่นๆ ต่อไป
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 108 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
ผลงานโดย : ebbok93 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 5 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 882']
อ่าน เขียน เรียนเกาหลีด้วยตนเอง
อ่าน
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 12 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร