[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by BOOKONLINE 2.0
ระบบคลังหนังสือออนไลน์
      หน้าหลักเว็บไซต์ | หนังสือแนะนำ | คู่มือ/ตำรา/วารสาร | หนังสือแบบเรียน | กระดานบอร์ดสนทนา | สำหรับผู้ดูแลระบบ | ติอต่อ

  
E-book name :
เจ้าของ E-book :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวน E-book :
ระดับความชำนาญ :
ebbok54
นางตุลาลักษณ์ วันแสน
ครู/อาจารย์
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
3 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
16 ต.ค. 2555 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำนวนไทย
สำนวนไทย
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 57 ครั้ง.
25 ก.ย. 2555 : ทั่วๆไป
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สนองพระราชดำริโดยศึกษาพืชศึกษามะค่าแต้ ด้านราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 32 ครั้ง.
25 ก.ย. 2555 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การเผยแพร่กาพย์ยานี ๑๑
กาพย์ยานี ๑๑ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ ลักษณะฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ แผนภูมิ ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑ กิจกรรมที่ ๑ ถึง กิจกรรมที่ ๓ และแบบทดสอบหล
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 93 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร